دیواره ی بین دهلیزی

۱۳۹۸/۰۷/۲۰

دیواره ی بین دهلیزی

Interatrial septum: Is the wall of tissue that separates the right and left atria of the heart :دیواره ی بین دهلیزی دیواره ای بافتی است که […]