رباطهای گلنوهومرال

۱۳۹۸/۰۷/۲۰

رباط های گلنوهومرال

Glenohumeral ligament: Are three ligaments on the anterior side of the glenohumeral joint: superior, middle and inferior :رباط های گلنوهومرال سه رباط در قسمت قدامی مفصل […]