رباط آویزان کننده پنیس

۱۳۹۹/۰۲/۲۶

رباط آویزان کننده پنیس

Suspensory ligament of the penis : Has a triangular form and fixes the penis to the pubic bone :رباط آویزان کننده پنیس شکل مثلثی داشته و […]