۱۳۹۸/۰۶/۰۲

رباط فوق خاری

Supraspinous ligament: Attaches the tip of each spinous process to the other :رباط فوق خاری راس زائده خاری را به هم دیگر متصل می کند