۱۳۹۸/۰۱/۲۷

رباط مارپیچی

Spiral ligament : Forms the outer wall of the ductus cochlearis :رباط مارپیچی جدار خارجی مجرای حلزون را تشکیل می دهد