۱۳۹۹/۰۶/۲۷

رباط وریدی

Ligamentum venosum : Is the fibrous remnant of the ductus venosus of the fetal circulation :رباط وریدی باقیمانده ی فیبروزی مجرای وریدی در دوران جنینی است