۱۳۹۹/۰۴/۲۸

رباط پس گردنی

Nuchal ligament : Is a ligament at the back of the neck that is continuous with the supraspinous ligament :رباط پس گردنی یک رباط در پشت […]