۱۳۹۹/۰۶/۲۷

رباط کرونری

Coronary ligament : Refers to parts of the peritoneal reflections that hold the liver to the inferior surface of the diaphragm انعطافی از صفاق است که […]