رباط کریکوتراکه آل

۱۳۹۸/۰۱/۲۴

رباط کریکوتراکئال

Cricotracheal membrane : Connects the cricoid cartilage with the first ring of the trachea :رباط کریکوتراکئال غضروف کریکوئید را به اولین حلقه نای متصل می کند