رویه های مفصلی فوقانی و تحتانی

۱۳۹۹/۰۴/۲۸

رویه های مفصلی فوقانی و تحتانی

Superior and inferior articular facets : Each vertebra has two sets of facet joints. One pair faces upward (superior articular facet) and one downward (inferior articular […]