ریشه خلفی (پشتی یا حسی) نخاع

۱۳۹۹/۰۸/۲۹

ریشه خلفی (پشتی یا حسی) نخاع

Posterior (dorsal or sensory) root: The Posterior projection of the spinal cord that composed of axons of sensory neurons ریشه خلفی (پشتی یا حسی) : برآمدگی […]