۱۳۹۸/۰۶/۰۲

ریشه قدامی (شکمی یا حرکتی) نخاع

Anterior(ventral or motor) root: The anterior projection of the spinal cord that composed of axons of motor neurons : ریشه قدامی (شکمی یا حرکتی) نخاع برآمدگی […]