ریشه های بخش گردنی

۱۳۹۸/۰۶/۰۲

ریشه های بخش گردنی

Roots in cervical region: Roots of spinal cord that exists the intervertebral foramen in horizontal pathway :ریشه های بخش گردنی ریشه های طنای نخاعی که سوراخ […]