ریشه های شبکه بازویی

۱۳۹۸/۰۶/۲۴

ریشه های شبکه بازویی

Root of brachial plexus: Are formed by the anterior rami of spinal nerves C5, C6, C7, C8, and T1. :ریشه های شبکه بازویی از شاخ قدامی […]