۱۳۹۸/۰۱/۲۶

ریشه ی زبان

Root of tongue : The posterior attached portion of the tongue :ریشه ی زبان قسمت خلفی متصل شده زبان