ریشه ی مزانتر(روده بند)

۱۳۹۹/۰۶/۲۷

ریشه ی مزانتر(روده بند)

Root of the mesentery:The mesentery of the small intestine arises from the root of the mesentery. The root of the mesentery extends from the duodenojejunal flexure […]