۱۳۹۹/۰۴/۲۸

زائده ادونتوئید

Odontoid process : \Is a upwards extension from the body of the Axis :زائده ادونتوئید گسترش فوقانی از تنه مهره آکسیس است