زائده استیلوئید رادیوس

۱۳۹۹/۰۸/۰۶

زائده استیلوئید رادیوس

Radial styloid process : Is a projection of bone on the lateral surface of the distal radius bone زائده استیلوئید رادیوس: یک برجستگی استخوانی در سطح […]
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

زائده استیلوئید رادیوس

Radial styloid process :Is a projection of bone on the lateral surface of the distal radius bone زائده استیلوئید رادیوس :یک برجستگی استخوانی در سطح خارجی […]