۱۳۹۹/۰۴/۲۸

زائده خاری

Spinous processes : Is a bony projection off the posterior (back) of each vertebra. The spinous processes of the cervical vertebrae are short and bifid :زائده […]
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

زائده خاری

Spinous process: Posterior and inferior projection of bone which is a site of attachment for muscles and ligaments :زائده خاری برآمدگی های خلفی و تحتانی در […]