۱۳۹۹/۰۳/۰۲

زائده کرونوئید

Coronoid process :The projection that forms the lower border of the trochlear notch زائده کرونوئید: برآمدگی که لبه تحتانی بریدگی تروکله آر را تشکیل می دهد