زائده ی کامی فک بالا

۱۳۹۷/۰۸/۲۱

زائده ی کامی فک فوقانی

Palatine process of maxilla: A thick, horizontal process of the maxilla. It forms the anterior three quarters of the hard palate زائده ی کامی فک فوقانی: […]