زائده ی کورونوئید

۱۳۹۷/۰۸/۲۲

زائده ی کورونوئید

Coronoid process: The anterior process of the superior border of the ramus of the mandible زائده ی کورونوئید: زائده ی قدامی کناره ی فوقانی شاخ فک […]
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

زائده ی کورونوئید

Coronoid process: The anterior process of the superior border of the ramus of the mandible زائده ی کورونوئید: زائده ی قدامی کناره ی فوقانی شاخ فک […]