۱۳۹۹/۰۴/۲۸

زاویه دنده

Angle of rib : The abrupt change in curvature of the body of a rib posteriorly :زاویه دنده تغییر ناگهانی در انحنای بدنه ی دنده به […]