۱۳۹۸/۰۱/۲۴

زوائد مژگانی

Ciliary process : One of the folds on the ciliary body, connected with the suspensory ligament of the lens :زوائد مژگانی یکی از چین های جسم […]