زوائد کلنوئید قدامی

۱۳۹۷/۰۸/۱۹

زوائد کلنوئید قدامی

Anterior clinoid processes: The protuberant medial terminations of the lesser wings زوائد کلنوئید قدامی: برجستگی انتهای داخلی بال کوچک
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

زوائد کلنوئید قدامی

Anterior clinoid processes: The protuberant medial terminations of the lesser wings زوائد کلنوئید قدامی: برجستگی انتهای داخلی بال کوچک