ستون خاکستری خلفی

۱۳۹۸/۰۶/۰۲

ستون خاکستری خلفی

Posterior gray column: Receives several types of sensory information from the body, including light touch, proprioception, and vibration :ستون خاکستری خلفی انواع گوناگونی از اطلاعات حسی […]