ستون خاکستری قدامی

۱۳۹۸/۰۶/۰۲

ستون خاکستری قدامی

Anterior gray column: Contains motor neurons that affect the skeletal muscles :ستون خاکستری قدامی شامل اعصاب حرکتی موثر بر عضلات اسکلتی می باشد