۱۳۹۷/۰۸/۱۹

ستیغ اشکی قدامی

Anterior lacrimal crest: Bony projection on the frontal process of maxilla in the skull ستیغ اشکی قدامی: برآمدگی استخوانی روی زائده ی پیشانی فک بالا در […]