ستیغ ساکرال بینابینی

۱۳۹۹/۰۴/۲۸

ستیغ ساکرال بینابینی

Intermediate sacral crest : Is formed by the fused articular processes of the sacral vertebrae :ستیغ ساکرال بینابینی از اتصال زوائد مفصلی همه مهره های ساکرال […]