ستیغ ساکرال خارجی

۱۳۹۹/۰۴/۲۸

ستیغ ساکرال خارجی

Lateral sacral crest : Is formed by the totally fused transverse processes of sacral vertebrae :ستیغ ساکرال خارجی در اثر اتصال زوائد عرضی همه مهره های […]