ستیغ سوپرا کوندیلار داخلی

۱۳۹۹/۰۸/۰۶

ستیغ سوپرا کوندیلار داخلی

Medial supracondylar ridge: Is the inferior third of the medial border of the humerus ستیغ سوپرا کوندیلار داخلی: یک سوم تحتانی کنار داخلی بازو است