۱۳۹۹/۰۳/۰۲

سراستخوان بازو

Head of humerus :The upper rounded extremity fitting into the glenoid cavity of the scapula سراستخوان بازو: قسمت انتهایی فوقانی گرد که در حفره گلنوئید کتف […]