سر استخوانچه چکشی

۱۳۹۸/۰۱/۲۷

سر استخوانچه چکشی

Head of malleus : Is oval in shape, and articulates posteriorly with the incus by a small facet joint :سر استخوانچه چکشی بخش بیضی شکلی که […]