۱۳۹۹/۰۲/۰۷

سر استخوان ران

Femoral head : Is the highest part of the thigh bone :سر استخوان ران بالاترین قسمت استخوان ران است