۱۳۹۹/۰۴/۲۸

سر دنده

Head of rib : Is the rounded medial extremity of a rib :سر دنده انتهای داخلی گرد دنده است