۱۳۹۹/۰۸/۰۶

سر رادیوس

Head of the radius : It articulates with the capitellum of the distal humerus and the ulna سر رادیوس: با کاپیتولوم در انتهای دیستال استخوان بازو […]