۱۳۹۷/۰۸/۰۵

سوراخ آهیانه ای

Parietal foramen: An opening for the parietal emissary vein, which drains into the superior sagittal sinus سوراخ آهیانه ای: یک منفذ برای ورید خروجی آهیانه ای […]