سوراخ بین مهره ای

۱۳۹۸/۰۶/۰۲

سوراخ بین مهره ای

Intervertebral foramen: The opening from each lateral ventricle into the third ventricle of the brain :سوراخ بین مهره ای دهانه ای از هر یک از بطن […]