۱۳۹۹/۰۲/۲۱

سوراخ خارجی

External os : The opening of the uterine cervix into the vagina : سوراخ خارجی دهانه گردن رحم به داخل واژن است