۱۳۹۹/۰۲/۲۱

سوراخ داخلی

Internal os : The opening of the cervix into the body of the uterus :سوراخ داخلی دهانه گردن رحم به داخل تنه رحم است