۱۳۹۷/۰۸/۱۹

سوراخ فوق چشمی

Supraorbital foramen: A bony elongated path located above the orbit سوراخ فوق چشمی: مسیری استخوانی و امتداد یافته در بالای کاسه ی چشم