سوراخ هیپوگلوسال

۱۳۹۷/۰۸/۰۵

سوراخ هیپوگلوسال

Hypoglossal foramen: A foramen in the occipital bone of the skull that transmits the hypoglossal nerve سوراخ هیپوگلوسال: سوراخی در استخون پس سری جمجمه که عصب […]