۱۳۹۷/۰۸/۱۹

سوراخ پیریفورم

Piriform aperture: Pear-shaped bony inlet of the nose formed by the nasal and maxillary bones سوراخ پیریفورم: ورودی استخوانی گلابی شکل بینی که توسط استخوان های […]