سگمان های لوب تحتانی ریه راست

۱۳۹۹/۰۴/۲۹

سگمان های لوب تحتانی ریه راست

Segments of lower lobe of right lung: The right lower lobe consists of five segments: superior (apical) and 4 basal segments (anterior, medial, posterior and lateral) […]