سگمان های لوب فوقانی ریه راست

۱۳۹۹/۰۴/۲۹

سگمان های لوب فوقانی ریه راست

Segments of upper lobe of right lung: The right upper lobe consists of three segments: apical, posterior and anterior :سگمان های لوب فوقانی ریه راست لوب […]