سگمان های لوب فوقانی ریه ی چپ

۱۳۹۹/۰۴/۲۹

سگمان های لوب فوقانی ریه ی چپ

Segments of upper lobe of left lung: The left upper lobe consists of four segments: apicoposterior, anterior, superior lingular and inferior lingular :سگمان های لوب فوقانی […]