سگمان های لوب میانی ریه راست

۱۳۹۹/۰۴/۲۹

سگمان های لوب میانی ریه راست

Segments of middle lobe of right lung: The middle lobe of right lung contains two bronchopulmonary segments: medial and lateral :سگمان های لوب میانی ریه راست […]