۱۳۹۷/۰۸/۱۹

سینوس فک بالا

Maxillary sinus: Two large paranasal sinuses سینوس فک بالا: دو سینوس بزرگ در کنار بینی