شاخه فوق ترقوه ای

۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب فوق ترقوه ای

Supratrochlear nerve : Provide sensory innervation to Upper eyelid and conjunctiva :عصب فوق ترقوه ای عصب دهی حسی به پلک فوقانی و ملتحمه را تامین می […]