۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب فوق چشمی

Supraorbital nerve : Provide sensory innervation to Upper eyelid and conjunctiva :عصب فوق چشمی عصب دهی حسی به پلک فوقانی و ملتحمه را تامین می کند